Botanic Gardens Restaurant main dish | Botanic Gardens Restaurant main dish